- Jan Smits

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

U loopt risico! Maar u kunt die risico's beheersen.

We lopen allemaal risico's of we dat nu leuk vinden of niet. Risico's in ons privéleven, maar ook als bedrijf of organisatie. Die risico's vormen een bedreiging voor het halen van onze doelen. Dat wil je niet zo maar laten gebeuren, maar heb je dan risicomanagement nodig om dit tegen te gaan of op z'n minst beheersbaar te maken?

Ons intuïtieve omgaan met risico’s en de verschillen in risicobereidheid tussen mensen kan ongewenste gevolgen hebben. Maar wat doet risicomanagement daar dan aan? Het instrument risicomanagement verzekert je dat je na een goede afweging bewust risico’s neemt. Je voorkomt verassingen en wanneer die verrassingen toch komen ben je erop voorbereid.

Het hart van risicomanagement

Het hart van het risicomanagementproces is de PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) cirkel. Voor maximaal effect wordt het risicomanagement passend gemaakt voor jouw specifieke situatie. Samen vinden we een vorm die geschikt is voor de maat van jouw bedrijf en de grootte van de risico’s.

Communiceren over risico’s

Risicomanagement geeft sturingsinformatie aan het management. Het geeft focus en steun bij het maken van beslissingen.

Maar ook op andere plaatsen binnen en buiten je organisatie is er interesse in de risicoafwegingen die je maakt. Het communiceren over risico’s en de beheersing ervan komt het vertrouwen in de organisatie ten goede. Het bevordert ook de eensgezindheid binnen het bedrijf of organisatie. Hierdoor groeit een bedrijfscultuur met risicobewustzijn.
Risico’s ten behoeve van planning

Met de informatie in je risicodatabase is meer te doen dan het beheersen van je risico’s. H
et helpt je bijvoorbeeld ook bij de planning. Zowel bij tijdsplanning als bij het bepalen van de post onvoorzien helpt de informatie in je risicodatabase.

Risicovolwassenheid

Risicomanagement ingevoerd als vereiste van buitenaf betekent
veel kosten maar beperkte baten. Dat moet anders kunnen en dat kan anders!

Om de maximale winst te halen uit het invoeren van risicomanagement moet het uitgroeien tot een vanzelfsprekend deel van het dagelijkse sturingsproces binnen een bedrijf of organisatie. Hoever dit proces is wordt zichtbaar in de risicovolwassenheid van het team, te beginnen bij een team dat afwacht en reageert op wat komt tot een team dat:
*
vooruitkijkt
* p
roactief is
* waarbij
allen gefocust zijn op het teamdoel en de bijbehorende risico’s
*
en vooraf de organisatie of het project zo ingericht heeft dat het risico robuust is.

Voor hen is risicomanagement niet een bijzaak die ze onderbrengen bij een specialist, maar een manier van werken.

 

De vijf stappen van risicomanagement

1. De risico-inventarisatie

Voordat er op risico’s gestuurd kan worden wordt er een inventarisatie gemaakt van alle risico’s. Dit geeft een lijst met de actuele risico’s met de oorzaken en de gevolgen voor het behalen van je doelstelling. De eerste stap is gezet.

2. Het kwantificeren van risico’s

Welke risico’s vormen de grootste bedreiging? Op welke risico’s ga je vooral je aandacht richten? We moeten de risico’s prioriteren op basis van de mate waarin ze het behalen van de doelstellingen bedreigen. Alle risico’s krijgen een schatting van de kans dat ze optreden en de grootte van het gevolg: een risicoscore. Deze centrale stap in het risicomanagementproces is de stap waar we met onze intuïtie het makkelijks de plank misslaan.

3. Risico’s prioriteren

De risicoscore (kans x gevolg) in combinatie met de 80/20 regel  (80% van het totale risico zit in de bovenste 20% van je risico’s) regel geeft aan welke risico’s aangepakt moeten worden om de grootste bedreigingen voor het behalen van de doelstellingen te verminderen. Nu moet je beslissen hoe.

4. Omgaan met risico’s

Risico’s kun je:
a. overgedragen (aan een verzekering bijvoorbeeld)
b. vermijden (door een risicovolle activiteit niet te doen)
c. accepteren.(nemen dus)
d. Beheersen

De risico’s die niet acceptabel, vermijdbaar of overdraagbaar zijn worden beheerst. Daartoe neem je beheersmaatregelen. Je kiest uit twee benaderingen. Je neemt maatregelen die de kans van optreden verkleinen, of je bereid je voor op het optreden van het risico en zorgt dat de gevolgen beperkt blijven.

5. De c
irkel sluiten

Maatregelen zijn genomen en worden uitgevoerd, maar werkt het ook? Is het genoeg? En wat dan? De stappen die de PDCA cirkel sluit zijn de CHECK en ACT stap. We kijken  welk effect de genomen maatregelen hebben. Is het risico nu voldoende beheerst of niet? Er wordt besloten of er meer maatregelen genomen moeten worden om het risico aanvaardbaar te maken en begint een nieuwe cyclus. Wanneer dat punt bereikt is kan het risico afgevoerd worden en is er een bedreiging voor het halen van de doelstelling onder controle gebracht.

Wilt u weten hoe risicomanagement uw organisatie kan helpen? Neem contact met ons op.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu